เครื่องคิดเลข
 สินค้าในตะกร้ามี 0 ชิ้น
อีเมล์ :  
รหัสผ่าน :  
หน้าแรกสินค้าใหม่สินค้าทั้งหมดติดต่อเรา
 
  
 
 เกี่ยวกับเรา

Why Weller

Comprehensive world-wide service network


Weller is part of an en­ter­prise
■ Under the um­brella of the Amer­i­can Apex Tool Group with some 8,000 em­ploy­ees

inmore than 30 coun­tries. 
■ Weller has at its dis­posal the know-how, the pro­duc­tion ca­pac­ity and the lo­gis­tics of a     global player. 
■ Weller of­fers cus­tomers a com­pre­hen­sive world-wide ser­vice net­work
■ We offer out­stand­ing cus­tomer ser­vice through our branches, sales of­fices and

   re­pair cen­tres, which can be found across the world.

 
Training centre

Weller has es­tab­lished a train­ing cen­tre and sup­ports its cus­tomers and part­ners


Weller has its own train­ing cen­tres, where it pro­vides IPC-com­pli­ant train­ing.

How­ever,train­ing can be also pro­vided in­di­vid­u­ally on the cus­tomer's premises.

The Weller Uni­ver­sity en­joys a world­wide rep­u­ta­tion

 
Research and development centre

Weller is con­stantly in­vest­ing in its re­search and de­vel­op­ment cen­tre in order to bring
the high­est qual­ity prod­ucts to the mar­ket
Weller has de­vel­oped a mod­ern re­search and de­vel­op­ment cen­tre which, backed
by a global en­ter­prise, re­ceives major sup­port and fresh stim­uli from all sec­tors of in­dus­try.
This means that Weller is close to the mar­ket and can quickly and re­li­ably re­spond to
chang­ing re­quire­ments in the mar­ket­place. The pos­si­bil­ity for easy in­te­gra­tion of sol­der­ing tools into a trace­abil­ity process of other com­pa­nies in the in­ter­na­tional mar­ket is only
one ex­am­ple of our con­tin­u­ous in­no­va­tion process.
 
Showroom WellerThailand /โทร 029447858
 
 

 

รับข่าวสาร


Poll


 
   QR Code